Notre Dame de Colombier

 

Over de spiritualiteit

Het is niet eenvoudig om te spreken over de “spiritualiteit van kluizenaars”, omdat heremieten, evenals religieuze ordes, in talrijke varianten bestaan. Er is een voor de hand liggend verschil tussen het leven van een heremiet in de woestijn, die maanden lang niemand spreekt, en het leven van een “eenvoudige kluisbroeder in een bedevaartkluis”, zoals père Theo zichzelf noemt. Simpel gezegd, rust de spiritualiteit van Notre Dame de Colombier op drie pijlers. Deze drie pijlers zijn: katholiek, monastiek, het beleven in stilte.

Eerste pijler: katholiek

De eerste pijler is die van het geloof in Jezus Christus in de katholieke kerk.

De kluizenaar leeft van de Heilige Schrift en de Sacramenten. De Heilige Schrift is de Bijbel, dagelijks gelezen en herkauwd. Vooral de Psalmen en het Evangelie spelen een grote rol. De Sacramenten zijn kerkelijke rituelen die Christus zelf heeft ingesteld om zijn liefde onder en in zijn mensen tegenwoordig te stellen en te houden. Ook maakt de aanbidding van de Eucharistie  – het Lichaam van Christus verborgen onder de gedaante van brood – deel uit van de vaste gebeden in de kapel / kluis. Daarnaast speelt het Sacrament van Verzoening een grote rol in het leven van de kluizenaar. 

Tweede pijler: monastiek

De tweede pijler is wat je zou kunnen noemen de algemene monastieke spiritualiteit.

‘Monastiek’ is het bijvoeglijk naamwoord bij ‘monnik.’ ‘Op een monnik manier,’ zou je kunnen zeggen. Monniken hebben een aantal dingen gemeenschappelijk, en dat komt omdat alle christelijke kloosters uiteindelijk dezelfde oorsprong hebben. De ‘woestijnvaders’ staan aan de oorsprong van het kloosterwezen. Hun manier van denken en handelen kenmerkt zich door nuchter gezond verstand. De heremiet verlangt om aan de Bron voortdurend de kern van de dingen op te zoeken, niet zonder humor, maar pogend om zich geheel over te geven aan God. Zoals voor de woestijnvaders, is de geestelijke leiding van een zogenaamde ‘oudvader’ van levensbelang om te groeien in zijn roeping. Met het oog daarop spelen de woorden en de ideeën van de woestijnvaders een grote rol.

Een ander typisch element van het leven van een monnik is het “officie” ofwel “getijdengebed”. Deze woorden verwijzen naar een opeenvolging van gebedstijden die de hele dag bestrijken, en die deze "geheiligd" maken, zoals het mooi wordt gezegd. Het hart van dit getijdengebed is het bijbelse boek van Psalmen, dat volledig wordt gezongen, en die door hymnen, voorbeden, lezingen en beurtzangen worden aangevuld. Zoals voor alle monniken, bestaat het leven in de clausuur uit een afwisseling van koorgebed en werk. De gebedstijden in de kapel, toegankelijk voor het publiek, zijn:

03.45 :            Metten*

06.30 :            Lauden*

08.00 :            Terts en Eucharistie (08.30 zondagen en hoogfeesten)

12.00 :            Sext*

14.15 :            Noon*

17.00 :            Vespers*

20.15 :            Completen*

* Naargelang de gelegenheid of op afspraak in de kapel open voor het publiek, of privé in de kluis; controleer altijd de kalender op de website. 

Openbare gebedstijden kunnen worden geannuleerd, afhankelijk van de omstandigheden. Gelieve de kluizenaar te verontschuldigen als hij dit ooit vergeet aan te kondigen.

Derde pijler: stilte

De derde pijler is ongetwijfeld de stilte.

Stilte is onmisbaar voor een kluizenaar en voor het monastieke leven. Het is slechts in stilte dat men kan luisteren naar de adem van de Geest en het woord van God. Deze plaats van eenzaamheid "Notre Dame de Colombier" zou voor iedereen die er halt maakt een oase willen zijn waar de ziel zich laaft bij de voortdurende Aanwezige.

"Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester,

en open het oor van je hart! “

(cf. de eerste woorden van de Regel van Sint-Benedictus voor de monniken).

We worden niet zozeer uitgenodigd om te zwijgen, maar vooral om te luisteren. Omdat God het Woord is, komen mensen tot stilte. Voor ons, pelgrims van God op deze plaats, om stil te zijn door te luisteren, om af te zien van te veel berichten, om nee te zeggen tegen de geluiden die ons overweldigen, om de vrede van God te proeven... als een geschenk dat op ons wacht.

De tweede roeping van de Heer is voor père Theo dus "om in de stilte te zijn bij Hem die is". Dat is de reden waarom een oorverdovende stilte van Notre Dame de Colombier naar de omgeving uitroept, dat God aanwezig is in de mens, voordat men zich in de woestijn bevindt, al lang voor de eenzaamheid en de stilte. De echte woestijn is in ons, in onze ziel. Daarom wil Notre Dame de Colombier een oase van rust zijn door het gezag van de stilte.

"Aan het begin van het gebed, is er stilte"

(Moeder Teresa)

 

Over het kluizenaarschap   Over père Theo   Kalender en gebed      Home